Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.
Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden en zal hierna worden aangeduid als Plant & Pot.
Koper: de wederpartij van gebruiker, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf en een consument. Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en koper.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, overeenkomsten met en leveringen van Plant & Pot en vervangen alle eerdere voorwaarden uit tussen partijen gesloten overeenkomsten. Plant & Pot is gevestigd aan de Hallenweg 1-02, 5615 PP Eindhoven, KvK Eindhoven, Reg. Nr. 17.22.59.70., BTW nr. NL1426.55.466.B01.
2.2 De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden afwijkende voorwaarden, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Plant & Pot uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan met die afwijkende voorwaarden, in welk geval de niet afwijkende bepalingen uit deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.3 Door het gebruik van de internetsite van Plant & Pot en/of het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die vermeld staan op de internetsite van Plant & Pot. Bij het plaatsen van een bestelling vinkt u aan dat u akkoord gaat met de inhoud en toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.
2.4 Plant & Pot is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst met een koper.

Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van Plant & Pot dienen te worden aangemerkt als een vrijblijvende uitnodiging aan de potentiële koper tot het doen van een aanbod en zijn niet bindend. Plant & Pot behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de in het aanbod genoemde prijzen te wijzigen, dan wel het aanbod na aanvaarding te herroepen.
3.2 Een overeenkomst komt pas tot stand na bevestiging door Plant & Pot dat Plant & Pot de bestelling / het aanbod van de koper heeft aanvaard. Bij het plaatsen van de bestelling via de internetsite met opgegeven e-mailadres, wordt de bevestiging per e-mail verzonden naar genoemd e-mailadres. De elektronische bestanden van Plant & Pot gelden als bewijs voor het bestaan van de overeenkomst.

Artikel 4: Prijzen

4.1 Alle prijzen vermeld op de website zijn in euro’s inclusief BTW.
4.2 Verzend- en/of transportkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.
4.3 Voor de hoogte van de verzendkosten, zie Verzenden en retourneren op onze website, of op het besteloverzicht.

Artikel 5: Laagste prijs garantie

5.1 Op sommige producten hanteert Plant & Pot een laagste prijs garantie. Deze producten zijn aangemerkt met het ‘laagste prijs garantie’ –logo.
5.2 Wanneer u een aankoop doet in onze webshop en binnen veertien dagen na aankoop hetzelfde product elders voor een lagere prijs kan kopen, ontvangt u van Plant & Pot het prijsverschil contant retour. U dient dan wel te voldoen aan de voorwaarden van de laagste prijs garantie: (I) het product is nieuw, compleet en direct uit voorraad leverbaar; (II) de maatvoering, kleur en type van pot en/of plant zijn exact gelijk; (III) het prijsverschil moet door Plant & Pot controleerbaar zijn door middel van een prijslijst, advertentie, schriftelijke bevestiging van de aanbieder en/of fysieke controle bij de betreffende aanbieder; (IV) uitgesloten zijn aanbiedingen van (opheffings)uitverkopen, faillissementsverkoop, groothandelsverkoop, afwijkende leveringsvoorwaarden (bijv. op het terrein van toelating in Nederland, garantie en/of service), demomodellen, beschadigde producten, etc.; (V) het prijsverschil moet aanwezig zijn op het moment dat de klant een beroep doet op de laagste prijsgarantie.
5.3 Indien de klant bij aankoop in de webshop kan aantonen dat het product elders en onder in artikel 5.2 vernoemde voorwaarden voordeliger kan worden aangeschaft, dan zal Plant & Pot het product voor dezelfde prijs leveren aan de klant.

Artikel 6: Betaling

6.1 Alle artikelen dienen voorafgaande aan de levering volledig te zijn betaald. Betalingsmogelijkheden zijn iDEAL en creditcard.

Artikel 7: Levering en leveringstijd

7.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk in beginsel binnen 10 werkdagen, uiterlijk binnen 30 dagen na bestelling geleverd. Na deze periode heeft de koper het recht de koop kosteloos te ontbinden, tenzij andere levertijden zijn overeengekomen met de koper.
7.2 Indien een artikel niet tijdig geleverd kan worden, wordt de koper hier telefonisch dan wel per e-mail van op de hoogte gebracht. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
7.3 Leveringen vinden plaats op het door de koper aangegeven afleveradres.
7.4 Het is voor rekening en risico van koper dat er aldaar en op het afgesproken tijdstip afgeleverd kan worden. Indien niet afgeleverd kan worden, zijn de kosten van tevergeefs transport voor rekening van koper.
7.5 Leveringen vinden plaats tot in de gang /begane grond. De koper draagt zelf zorg voor het installeren van de geleverde producten op de door de koper gewenste plek.
7.6 Zodra de te leveren artikelen op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico betreffende de geleverde artikelen, over op de koper.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1 De eigendom van de artikelen gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, eerst op de koper over, nadat de koper volledig heeft voldaan aan diens betalingsverplichting en overige verplichtingen jegens Plant & Pot, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9: Garantie en Retourrecht

9.1 Plant & Pot staat in voor de fabrieksgarantie van de geleverde producten, al onze geleverde producten beantwoorden aan de overeenkomst en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Deze garantiebepaling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.
9.2 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.
9.3 Alle planten worden geleverd in hoge kwaliteit. Plant & Pot geeft geen garantie op hergroei van geleverde planten omdat ter plekke niet door ons kan worden beoordeeld of de planten op een correcte wijze zijn verzorgd en of deze de juiste grondsoort en/of standplaats hebben. Plant & Pot adviseert de koper bij enige twijfel de onderhoudstips te raadplegen op haar website of contact op te nemen met Plant & Pot, zodat wij de koper van tips kunnen voorzien.
9.4 Op alle geleverde planten geeft Plant & Pot een 72 uurs versheidsgarantie. Deze garantie vervalt als bezorging van de planten vertraging heeft opgelopen doordat deze door koper niet in ontvangst zijn genomen, of indien de koper de verzorgingsadviezen niet in acht heeft genomen. Indien er sprake is van kwaliteitsverlies binnen 72 uur is de koper gehouden, op straffe van verval van aanspraken en in afwijking van artikel 11, dit uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst schriftelijk of per e-mail met bijgevoegd fotomateriaal, mede te delen aan Plant & Pot.
9.5 Plant & Pot is niet verplicht tot het terughalen van geleverde planten welke niet goed aanslaan, of volgens de koper wegens andere oorzaken niet voldoen.

Artikel 10: Bedenktijd

10.1 Een consument heeft het recht om zijn bestelling tot 14 dagen na datum van ontvangst van de bestelde artikelen, deze zonder opgaaf van reden te annuleren. Na annulering heeft de consument nogmaals 14 dagen om de bestelde artikelen retour te sturen. Enkel de kosten voor retour sturen zijn voor rekening van de consument. Samengestelde producten (bijvoorbeeld set pot en plant compleet opgemaakt), alsmede planten, zijn uitgesloten van het retourrecht.
10.2 Indien de consument reeds betalingen heeft verricht op het moment dat de consument de overeenkomst heeft herroepen, zal Plant & Pot deze betalingen binnen 14 dagen na retourmelding van het product aan de consument terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
10.3 Plant & Pot behoudt zich het recht om geretourneerde producten te weigeren of slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of het product beschadigd is.

Artikel 11: Overmacht

11.1 In geval van overmacht aan de zijde van Plant & Pot, is Plant & Pot voor de duur daarvan niet gehouden haar verplichtingen ten opzichte van de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting tijdelijk opgeschort. Indien de overmacht langer dan 30 dagen duurt, kan de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst door de koper ontbonden worden, zonder dat Plant & Pot gehouden is tot enige schadevergoeding.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer brand, bedrijfs-, energiestoringen, stakingen, niet of niet-tijdig leveren van toeleveranciers en plantenziektes.
11.3 Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

12.1 Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Plant & Pot. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Plant & Pot of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Artikel 13: Reclame

13.1 Reclames/klachten ter zake van door Plant & Pot geleverde artikelen dienen, binnen bekwame tijd, doch in ieder geval binnen 8 dagen na levering schriftelijk of per e-mail bij Plant & Pot te worden ingediend, op straffe van verval van aanspraken.
13.2 Retour gezonden artikelen worden niet aangenomen tenzij hiervoor tevoren schriftelijk door Plant & Pot akkoord gegeven is. Bij beschadiging van artikelen door transport of andere zaken dient ter verduidelijking daarvan digitaal fotomateriaal bij de klacht meegezonden te worden.
13.3 Indien een tijdig ingediende klacht c.q. een door Plant & Pot geaccepteerde klacht gegrond wordt bevonden, dan is Plant & Pot slechts gehouden om maximaal de waarde van de oorspronkelijk geleverde artikelen te vergoeden in geld, of de oorspronkelijk geleverde artikelen te vervangen door artikelen van gelijke kwaliteit en prijs.
13.4 Overschrijding van de leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding. Overschrijding van de leveringstermijn geeft eerst recht op annulering of ontbinding van de overeenkomst, als deze langer dan 30 dagen is.

Artikel 14: Uitsluiting van aansprakelijkheid

14.1 Plant & Pot aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Plant & Pot op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (I) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (II) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (III) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Plant & Pot of aan u wordt gezonden, (IV) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (V) misbruik van deze internetsite, (VI) verlies van gegevens, (VII) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (VIII) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

Artikel 15: Toepasselijk recht

15.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen die verband houden of voortvloeien uit aanbiedingen of overeenkomsten gesloten met Plant & Pot, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s- Hertogenbosch.

Artikel 16: Diversen

16.1 Plant & Pot verwerkt de persoonsgegevens van de koper uitsluitend voor haar eigen doeleinden. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.
16.2 Overeenkomsten worden gesloten in de Nederlandse taal.
16.3 Plant & Pot besteedt de grootst mogelijke zorg aan actuele en juiste informatie op haar website. Desondanks kan de koper geen aanspraak maken op eventuele onjuiste informatie en/of vergissingen in artikelomschrijvingen en prijzen.
16.4 Getracht wordt om de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid.
16.5 Plant & Pot behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze voorwaarden, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze voorwaarden, is gewijzigd.
16.6 Mocht enige bepaling uit deze voorwaarden achteraf onverbindend blijken, dan wordt die bepaling zoveel mogelijk in lijn met de overeenkomst uitgelegd en blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

Artikel 17: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

17.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.
17.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
17.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Privacy Policy

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Plant & Pot. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Plant & Pot respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt op onze website vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Plant & Pot of die van een derde partij.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Plant & Pot of die van een derde partij.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Plant & Pot of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt en om rapporten over de website-activiteit op te stellen.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:info@plant-en-pot.nl.